Tot ce trebuie sa stiti despre ordinul de protectie

30 Ianuarie 2018
Lugoj Info.ro -Tot ce trebuie sa stiti despre ordinul de protectie

In ultimii ani judecatorii lugojeni au emis zeci de ordine de protectie pentru unele persoane care domiciliaza pe raza municipiului Lugoj.

Avand in vedere dezbaterile pe aceasta tema, din ultimele zile, politistii fac cateva precizari cu privire la acest ordin care este stabilit de catre instanta. Ordinul de protectie, reglementat prin Legea nr. 217 din 22 mai 2003 republicata, pentru prevenirea si combaterea violentei în familie, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta un instrument aflat la dispozitia unei persoane a carei viata, integritate fizica sau psihica ori libertate este pusa în pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei, persoana care poate solicita instantei ca, în scopul înlaturarii starii de pericol, sa emita un asemenea ordin, prin care sa se dispuna, pentru o durata de timp determinata, cu caracter provizoriu, una ori mai multe masuri - obligatii sau interdictii. Ordinul de protectie prin care se dispune oricare dintre masurile prevazute la art. 23 din legea cadru se pune în executare de îndata, de catre politie, sau, dupa caz, sub supravegherea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 2 din acelasi act normativ. Dupa comunicarea de catre instanta, ordinul de protectie se înregistreaza la structurile de politie, conform competentelor, într-un registru de evidenta al ordinelor de protectie, unde vor fi înscrise date cu privire la numarul si data înregistrarii la unitatea de politie a hotararii instantei, denumirea instantei, persoana sau autoritatea care a solicitat emiterea ordinului, numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei/persoanelor fata de care s-au dispus obligatii sau interdictii, numele, prenumele si codul numeric personal al victimei/victimelor, obligatiile/interdictiile dispuse si durata acestora, politistul/politistii desemnati cu supravegherea, primele masuri luate si observatii. Cele doua modalitati de punere în executare/aplicare de îndata a ordinului de protectie (direct sau, dupa caz, sub supravegherea politiei) difera în functie de natura masurii dispuse de instanta, care determina competenta institutiei ce trebuie sa intervina pentru executarea ordinului de protectie.

Modalitate de punere în executare a ordinului de protectie direct de catre politie:

De exemplu, în cazul evacuarii temporare a agresorului din locuinta familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate (art. 23, alin. 1, litera a), politia trebuie sa intervina/actioneze direct asupra agresorului, cat si pentru obligarea acestuia de a preda armele detinute, situatie reglementata de art. 23, alin. 1, litera g). Totodata, instanta care a emis ordinul poate dispune luarea unei masuri de control pentru prevenirea încalcarii acestuia, prin:

- obligarea agresorului de a se prezenta, periodic, la un interval de timp stabilit de instanta potrivit împrejurarilor, la sectia de politie competenta cu supravegherea respectarii ordinului de protectie;

- obligarea agresorului de a da informatii organului de politie cu privire la noua locuinta în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinta familiei.

 

Modalitatea de punere în executare a ordinului de protectie sub supravegherea  politiei:

 Se refera la situatiile în care institutia noastra intervine indirect pentru aplicarea masurii dispuse de instanta, acordand sprijin unei alte institutii careia îi revine competenta de executare directa a masurii respective, de exemplu obligarea agresorului de a urma psihoterapie sau efectuarea unui tratament de catre acesta, în scopul dezintoxicarii, situatie prevazuta de art. 23, alin. 3 din legea cadru. Pentru a facilita îndeplinirea obligatiei legale ce revine politiei privind punerea în executare a ordinului de protectie, legiuitorul a reglementat în continutul art. 31 alin. 3, din legea cadru, faptul ca „politistul poate intra în locuinta familiei si în orice anexa a acesteia, cu consimtamantul persoanei protejate sau, în lipsa, al altui membru al familiei”.

 Dupa primirea ordinului de protectie politistul/politistii care pun în aplicare masurile, desfasoara urmatoarele activitati:

- efectueaza verificari în bazele de date si în functie de rezultat va/vor lua masurile legale sau va/vor informa structurile abilitate;

- contacteaza agresorul (conform competentei teritoriale), pe care îl informeaza despre existenta, continutul ordinului de protectie si obligatiile legale ce-i revin potrivit legii, încheind un proces-verbal, în care va consemna toate detaliile privind punerea în executare a ordinului de protectie;

- instruieste victima cu privire la modul de actiune în diferite situatii, îndeosebi cea în care agresorul nu respecta masura dispusa de instanta si îi comunica datele de contact precum si modalitatile concrete în care pot fi sesizate organele de politie;

- efectueaza investigatii privind persoana supravegheata (agresorul) la locul de munca si alte locuri frecventate de aceasta în vederea obtinerii de date si informatii cu privire la comportamentul sau, dar si cu privire la persoanele cu care aceasta intra în contact în mod obisnuit;

- se deplaseaza la adresa victimei si strange date si informatii cu privire la locuinta si membrii familiei;

- verifica periodic respectarea obligatiilor de catre agresor, în mod direct prin  deplasarea la locuinta victimei, la locul de munca etc., sau indirect prin accesarea bazelor de date ale politiei în vederea identificarii informatiilor cu caracter de noutate implementate în acestea;

- solicita, dupa caz, includerea în itinerariile de patrulare ale efectivelor angrenate în activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice a locuintei victimei si verificarea periodica a respectarii hotararii judecatoresti, precum si instruirea agentilor de siguranta publica cu privire la modul de interventie în cazul masurilor dispuse; 

- solicita date si informatii cu privire la persoana vizata, de la alte institutii sau autoritati cu atributii în domeniu;

- desfasoara orice activitati prevazute de lege sau norme interne, apreciate drept necesare executarii în conditii corespunzatoare a activitatilor specifice de supraveghere.

În situatia în care agresorul locuieste pe raza altei localitati decat cea a victimei, odata cu înaintarea copiei ordinului de protectie, vor fi comunicate si datele de contact ale politistului care are în responsabilitate zona unde locuieste efectiv acesta. O alta obligatie legala ce revine politiei  consta în aceea ca „organele de politie au îndatorirea sa supravegheze modul în care se respecta hotararea” (ordinul de protectie) si sa sesizeze organul de urmarire penala în caz de sustragere de la executare.

Obligatia de supraveghere a modului în care se respecta ordinul de protectie implica desfasurarea de catre politisti a urmatoarelor activitati:

-  monitorizarea cazurilor de violenta în familie din zona de competenta teritoriala;

-  culegerea de date si informatii cu privire la evolutia starii conflictuale între agresor si victima, precum si modul în care agresorul respecta masurile prevazute în ordinul de protectie;

-  întocmirea unor evidente, separat, pentru fiecare caz sesizat în parte;

-  identificarea situatiilor de risc pentru partile implicate în conflict si îndrumarea acestora spre servicii de specialitate;

-  colaborarea cu institutii locale de protectie a copilului, înregistrarea si raportarea cazurilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

-  instrumentarea cazului împreuna cu asistentul social.

 Evaluarea politistilor care instrumenteaza cazurile de nerespectarea hotararilor judecatoresti se realizeaza de catre unitatea de parchet teritorial competenta care are în supraveghere dosarul.