Au fost stabilite o serie de reguli. Judecatoria Lugoj isi reia activitatea cu publicul

14 Mai 2020
Lugoj Info.ro -Judecatoria Lugoj isi reia activitatea cu publicul

Art. 1. (1) Începand cu data de 15.05.2020 Judecatoria Lugoj va relua gradual activitatea de înfaptuire a justitiei.

(2) Programul de lucru cu publicul la birourile registratura si arhiva va fi urmatorul:

- registratura: luni-joi, între orele 09:00-11:30;

- arhiva: luni-joi, între orele 09:30-11:30.

(3) Pentru informatii si relatii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instantei, programul birourilor registratura, arhiva si informare si relatii publice este: luni-vineri, între orele 8:30-12:30.

Art. 2. (1) Începand cu data de 15.05.2020 accesul în sediul Judecatoriei Lugoj se realizeaza exclusiv prin folosirea intrarii principale;

(2) Accesul în sediul instantei se va realiza cu respectarea distantei sociale de minimum 1,5 m.

(3) Toate persoanele care intra în sediul Judecatoriei Lugoj vor fi testate cu scanerul termic în vederea stabilirii temperaturii corporale.

(4) Efectivele de paza nu vor permite accesul în cladire persoanelor a caror temperatura corporala depaseste valoarea de 37,5 grade la doua testari consecutive efectuate la interval de 5 minute, si nici persoanelor care prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2.

(5) Accesul în cladire nu va fi permis persoanelor care refuza testarea în vederea stabilirii temperaturii corporale.

(6) Accesul în sediul Judecatoriei Lugoj va fi permis exclusiv persoanelor care poarta masti de protectie faciala sau produse înlocuitoare care sa acopere nasul si gura. Efectivele care asigura paza sediului instantei, indiferent de calea de acces la care sunt amplasate, vor refuza permiterea accesului persoanelor care nu poarta masca de protectie faciala/produs înlocuitor care sa acopere nasul si gura.

(7) Atunci cand refuza primirea unei persoane ce prezinta simptome de infectare cu SARS-CoV-2, persoana responsabila din cadrul efectivului de paza înstiinteaza de îndata presedintele instantei sau, dupa caz, presedintele completului de judecata.

(8) Alineatele 3, 4 teza I si 5 ale prezentului articol sunt aplicabile doar din momentul dotarii Judecatoriei Lugoj cu scaner termic.

 Masuri care vizeaza activitatea în salile de judecata

Art. 3. Activitatea de judecata la Judecatoria Lugoj se va relua începand cu data de 15.05.2020, dupa încetarea starii de urgenta, revenindu-se la programul obisnuit de lucru al fiecarei instantei, iar în salile de sedinta vor fi respectate urmatoarele reguli:

  • este obligatorie purtarea mastilor de protectie faciala de catre judecatori si grefieri în interiorul salilor de judecata;
  • este obligatorie purtarea mastii de protectie faciala de catre public, inclusiv de catre avocati si procurori, in interiorul sediilor instantelor, atat în interiorul cat si în afara salilor de judecata;
  • presedintele completului de judecata nu va permite accesul sau, dupa caz, va dispune evacuarea din sala de judecata a persoanelor care nu poarta masca de protectie faciala;
  • accesul justitiabililor si al altor participanti la procesele civile si penale în sediul instantei este permis cu 10 minute înainte de ora la care este anuntata cauza. Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea acestei dispozitii, prin verificarea listei de sedinta de la fiecare sala de judecata;
  • în salile de sedinta este obligatorie respectarea distantei sociale de protectie de 2,5 metri între persoane, inclusiv în ceea ce priveste personalul instantei, iar daca situatia impune crearea unor contacte directe, care nu respecta distantarea sociala, timpul alocat sa fíe de cel mult 10 min.;
  • pozitionarea mobilierului în salile de judecata se va realiza astfel încat sa permita pastrarea unei distante de aproximativ 2,5 m între participanti.

  Masuri care vizeaza organizarea sedintelor de judecata

 Art. 4. (1) În perioada 15 mai - 25 mai 2020 toate completurile din cadrul Judecatoriei Lugoj vor lua masurile necesare pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor în procesele a caror judecata a fost suspendata de plin drept pe durata starii de urgenta.

(2) Presedintele completului de judecata dispune întocmirea listei de sedinta prin gruparea cauzelor pe intervale orare, urmarindu-se limitarea numarului de persoane prezente concomitent în sala de sedinta si valorificarea eficienta a intervalelor orare stabilite, astfel încat sa se asigure respectarea regulilor de distantare sociala. În acest sens, presedintele completului va putea avea în vedere si identitatea de parti sau de avocati ori de alti participanti în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de sedinta. Lista continand intervalele orare alocate fiecarui grup de cauze se comunica prin publicare pe pagina de internet a instantei si prin orice alt mijloc de informare publica.

(3) La stabilirea listei de sedinta pe intervale orare, presedintele completului va avea în vedere duratele de timp necesare de suspendare a sedintei de judecata pentru aerisirea/dezinfectarea salii de sedinta.

(4) Gruparea pe intervale orare se aplica si dosarelor în privinta carora a fost fixat termen de judecata dupa data de 14.05.2020, în acest caz intervalul orar urmand a fi adus la cunostinta participantilor fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita, în conditiile alin. (1). Pentru cauzele în care termenul de judecata se fixeaza începand cu data de 14.05.2020, intervalele orare aferente vor fi mentionate în citatiile care se vor emite ulterior acestei date.

(5) Completul de judecata, la stabilirea numarului de cauze care se vor judeca într-o zi, va lua în considerarea si faptul ca în incinta judecatoriei se vor desfasura într-o zi, simultan, mai multe sedinte de judecata, astfel se recomanda stabilirea unui numar maxim astfel încat sa se evite aglomerarea spatiului din incinta cladirii si pentru a se respecta regulile obligatorii de distantare sociala.

(6) La stabilirea calendarului de repunere a cauzelor pe rol se va avea în vedere si aspectul ca potrivit HCSM nr. 734/12.05.2020 vacanta judecatoreasca este de 1 luna, în intervalul 1-31 august, iar completele de judecata pot stabili ca pe durata acesteia sa fie solutionate si alte tipuri de cauze decat cele urgente, stabilite de catre Colegiului de Conducere al instantei, în conditiile art. I pct. 17 din anterior identificata hotarare.

Art. 5. Grefierul va fi prezent în sala de sedinta cu 15 minute înainte de începerea sedintei de judecata. Punerea la dispozitie a dosarelor spre consultare procurorului, partilor, reprezentantilor sau avocatilor acestora se realizeaza în timpul sedintei, doar în intervalele orare alocate cauzelor respective, dupa o prealabila verificare a identitatii si calitatii.

Art. 6. Sedinta de judecata poate fi suspendata pentru motive justificate. Durata suspendarii va fi anuntata si afisata pe usa salii de sedinta, prin grija grefierului.

Art. 7. (1) Strigarea cauzelor pentru amanare fara discutii se poate face doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte.

(2) Lasarea dosarelor la a doua strigare se încuviinteaza de presedintele completului de judecata, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte si cauza respectiva. Dispozitiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti nu sunt aplicabile.

Art. 8. (1) În cauzele nonpenale, daca este posibil, se pot dispune masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul civil.

(2) În cauzele penale desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta se va face în conditiile Codului de procedura penala sau ale legilor speciale, cu respectarea principiilor care guverneaza procesul penal.

Reguli privind publicarea listelor de sedinta pe portalul instantelor.

Art. 9. (1) Grefierii de sedinta vor întocmi listele de sedinta cu cel putin doua zile înaintea desfasurarii sedintelor de judecata, cu exceptia cauzelor care se înregistreaza în aceasta perioada si primesc termen de judecata mai scurt de doua zile, un exemplar al listei de sedinta urmand a fi pus de îndata la dispozitia specialistului IT si un exemplar la dispozitia dispozitivelor de jandarmi.

(2) Specialistul IT va posta, de îndata, listele de sedinta pe prima pagina a portalului instantei la care se desfasoara sedinta de judecata, urmand ca, la sfarsitul fiecarei zile sa elimine de pe portal listele sedintelor care au avut loc în ziua respectiva.

Reguli privind depunerea înscrisurilor la instanta prin mijloaceelectronice si consultarea dosarelor si a informatiilor necesare în format electronic

Art. 10. (1) Transmiterea cererilor de chemare în judecata, a cailor de atac. precum si a oricaror alte cereri adresate instantei care nu se depun direct în sedinta, precum si comunicarea acestora catre parti se recomanda a fi realizate prin mijloace electronice, presedintele instantei sau al completului de judecata urmand a aprecia situatiile derogatorii în care este permisa depunerea sau transmiterea documentelor în forma fizica, datele de contact

fiind disponibile pe portal.just.ro - portalul instantelor de judecata.

(2) Se recomanda ca DEPUNEREA DE CERERI SAU ÎNSCRISURI LA DOSARUL CAUZEI SI TRANSMITEREA LOR CATRE PARTI SA FIE FACUTA PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR POSTALE SAU PRIN MIJLOACE DE COMUNICARE ELECTRONICA (FAX, E-MAIL), PE CAT POSIBIL NU ÎN TIMPUL SEDINTEI DE JUDECATA.

(3) Cererile adresate instantei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri si pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronica sau prin posta, în conditii care sa asigure verificarea identitatii solicitantului.

(4) Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor prevazute la alin. (3) se vor transmite în principal prin posta sau, daca persoana care a formulat cererea solicita, prin posta electronica, SI NUMAI ÎN SITUATII EXCEPTIONALE PRIN PREZENTAREA LA BIROUL REGISTRATURA/ARHIVA.

Art. 11. Cererile privind solicitarea de informatii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi formulate prin e-mail sau fax, datele de contact fiind disponibile pe portal.just.ro - portalul instantei.

Reguli speciale de igienizare si dezinfectie

Art. 12. (1) Personalul cu atributii de curatenie din cadrul instantei va proceda la dezinfectarea salilor de sedinta, aerisirea salilor, de cel putin 2 ori pe zi, la începutul sedintei de judecata si la sfarsitul sedintei de judecata, si dupa caz, în timpul suspendarii sedintei de judecata, conform programului agreat în prealabil de completul de judecata, în cazul sedintelor de judecata prelungite. Pe perioada suspendarii sedintelor de judecata igienizarea salilor de sedinta se va face cu aparatul de igienizare UV.

(2) Igienizarea tuturor spatiilor (birouri, sali de sedinta, registratura, arhiva, holuri de acces) din sediul instantelor se asigura de catre personalul de curatenie de cel putin 2 ori pe zi, la începutul zilei de lucru si la sfarsitul zilei de lucru.

(3) Dezinfectarea se va face cu produse dezinfectante pe baza de alcool si clor, urmand a se acorda o atentie deosebita suprafetelor cu care exista contat frecvent si prelungit, respectiv, usile de acces în salile de sedinta, banci, pupitrele judecatorilor, grefierilor, procurorilor, avocatilor.