GYM PELE

Cererile pot fi trimise in format electronic. Procedura pentru acordarea esalonarii la plata simplificate, publicata în Monitorul Oficial

20 Noiembrie 2020
Lugoj Info.ro -Procedura pentru acordarea esalonarii la plata simplificate, publicata în Monitorul Oficial

Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cererile pentru accesarea esalonarii la plata simplificate.

 În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobata procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central, în forma simplificata.
 Modelul cererii de esalonare la plata este prevazut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central si poate fi descarcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesand pentru notificare – link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf. Contribuabilii persoane fizice si juridice pot accesa esalonarea la plata simplificata, pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru obligatiile fiscale principale si accesorii datorate dupa data declararii starii de urgenta.
        Pentru a accesa esalonarea la plata simplificata nu este necesar sa se constituie garantii, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:
        a) sa se depuna o cerere pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, se poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
        b) sa nu se înregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta, nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. În cazul în care, la data starii de urgenta se înregistreaza astfel de obligatii fiscale restante, acestea trebuie stinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
        c) sa nu fie în procedura falimentului;
        d) sa nu fie în dizolvare;
        e) sa fie depuse toate declaratiile fiscale pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
        f) sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive în sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera îndeplinita.
        Pe perioada esalonarii la plata se pot depune doua cereri de modificare a esalonarii la plata – în situatia în care se doreste includerea în esalonare a obligatiilor care constituie conditie de plata, precum si doua cereri de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata – în cazul în care a fost pierduta valabilitatea esalonarii la plata, ca urmare a neîndeplinirii conditiilor.
        Cererea de esalonare la plata se solutioneaza în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.  La cerere nu se anexeaza alte documente, în afara propunerii de grafic de esalonare si nici nu este necesara constituirea de garantii.
Informatii suplimentare se pot obtine utilizand Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet a institutiei noastre: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenta telefonica a contribuabililor - Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.
Agentia Fiscala va oferi asistenta pentru indentificarea solutiilor optime, în vederea conformarii fiscale voluntare!