Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Noi reglementari pentru receptia constructiilor

19 Mai 2017
lugojinfo.ro -Noi reglementari pentru receptia constructiilor foto: lugojinfo.ro

Comisia de receptie a constructiilor si a instalatiilor aferente nu mai poate recomanda amanarea receptiei, ci doar admiterea sau respingerea receptiei, potrivit unei hotarari adoptate de Guvern.

Actul normativ modifica H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, în scopul reglementarii stricte a procesului de receptie, a cresterii calitatii în domeniul constructiilor, precum si pentru sporirea responsabilitatii investitorilor, a executantilor si a celor implicati în procesul de receptie.

Din componenta comisiei de receptie la terminarea lucrarilor fac parte, în mod obligatoriu:

- un reprezentant desemnat de catre investitor, care este si presedintele comisiei;

- un reprezentant desemnat de catre autoritatea administratiei publice competente care a emis autorizatia de construire/desfiintare;

- 1-3 specialisti în domeniul lucrarilor de constructii supuse receptiei, în functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, desemnati de investitor, altii decat cei implicati în proiectarea/executia obiectivului de investitii; acestia îsi desfasoara activitatea ca angajati ai investitorului, cu contract de munca sau pe baza de contract de prestari de servicii, ca persoana fizica autorizata, dupa caz.

 

Componenta comisiei se completeaza, în mod obligatoriu, cu:

- un reprezentant desemnat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii pentru obiectivele de investitii, indiferent de sursa de finantare, încadrate în categoria de importanta A - „exceptionala”, B - „deosebita” si C - „normala” si pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice;

- un reprezentant desemnat de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/Bucuresti-Ilfov pentru constructiile mentionate în Legea 103/2006 privind apararea împotriva incendiilor;

- un reprezentant desemnat de catre directiile judetene pentru cultura sau a municipiului Bucuresti, pentru constructiile nominalizate în lista monumentelor istorice;

- un reprezentant desemnat de catre ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subroga calitatii de investitor în cazul obiectivelor de investitii încadrate în categoria de importanta A - „exceptionala” sau B -„deosebita”, finantate total sau partial din fonduri publice si pentru care aprobarea documentatiilor tehnico-economice este de competenta Guvernului.

 

Comisia de receptie poate functiona numai în prezenta a cel putin 2/3 dintre membrii numiti ai acesteia, iar decizia comisiei se ia cu majoritatea membrilor. Reprezentantii autoritatilor administratiei publice si ai organelor cu atributii de control în comisia de receptie au drept de veto, iar în cazul în care acestia propun respingerea receptiei, aceasta trebuie motivata în scris.

Decizia comisiei nu reprezinta o simpla recomandare. Numai în conformitate cu decizia comisiei de receptie, investitorul aproba admiterea sau respingerea receptiei, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de catre comisie, si semneaza procesul-verbal la terminarea lucrarilor.

În cazul în care investitorul nu îndeplineste si calitatea de proprietar, preda, la randul sau, proprietarului constructia receptionata.

Este interzisa utilizarea constructiei a carei receptie la terminarea lucrarilor a fost respinsa, pana la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusa în stare de conservare prin grija si cheltuiala investitorului.

Receptia finala este organizata de proprietar, acesta stabilind data de începere a receptiei finale în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garantie.

Prevederile Regulamentului aprobat astazi nu se aplica constructiilor pentru care receptia la terminarea lucrarilor, respectiv receptia finala, se afla în desfasurare la data intrarii în vigoare a actului normativ. Exceptie face cazul în care receptia s-a facut dupa vechea reglementare, dar comisia de receptie a recomandat admiterea receptiei cu obiectii, obiectiile neremediate în termenele convenite fiind considerate neconformitati si, în acest caz, receptia finala se realizeaza potrivit prevederilor acestui Regulament.

 

 

 

 

Kuhntop