Romanian Czech English French German Hungarian Italian Portuguese Serbian Spanish Ukrainian

Se fac angajari la compartimentul de primiri-urgente a spitalului din Lugoj

18 Iunie 2019
Lugoj Info.ro -Se fac angajari la compartimentul de primiri-urgente a spitalului din Lugoj

 Spitalul din Lugoj face angajari.

Cuptorul cu lemne

Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, judetul Timis, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza:

          * asistent medical cu scoala postliceala -1 post la Compartiment Primire Urgente;                                                                                                                                                                                                                                                   

          * asistent medical debutant cu scoala postliceala – 2 posturi la Compartiment Primire Urgente;

          * registrator medical -1 post la Compartiment Primire Urgente;          
          * brancardier – 3 posturi Compartiment Primire Urgente.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul în Romania;
 2. b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplina de exercitiu;
 5. e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare în vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

  * asistent medical – certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R. si asigurare de raspundere – 6 luni vechime în specialitate;
  * asistent debutant – certificat membru O.A.M.G.MA.M.R, si asigurare de raspundere civila – fara vechime în specialitate;
  * registrator medical – liceu cu diploma de bacalaureat – 6 luni vechime în activitate;
  * brancardier – scoala generala – 6 luni vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

-    26 iunie 2019, ora 16:00: termenul limita pentru depunerea dosarelor;

-    04 iulie 2019, ora 10:00/12:00: proba scrisa;

-    08 iulie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 • carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

În cazul în care candidatul depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj, cu sediul în Lugoj str. Gh. Doja nr. 36, judetul Timis, telefon 0256/355.340, interior 215.